Skip to content

Tietosuojaseloste

1.     Rekisterinpitäjä

Maanmittauspalvelu Puttonen Oy (y-tunnus 1582494–2)
Osoite: PL380, 50101 Mikkeli
Puhelin: 0405901860
Sähköpostiosoite: toimisto@maanmittauspalvelu.net

2.     Rekisterin nimi

Maanmittauspalvelu Puttonen Oy:n asiakasrekisteri

3.     Rekisteristä vastaava henkilö

Nimi: Pasi Puttonen
Sähköpostiosoite: pasi.puttonen@maanmittauspalvelu.net
Puhelinnumero: 040 5901860

4.     Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitukset ja oikeusperusteet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen (2016/679) sekä tietosuojalaki (1050/2018) oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • Henkilön vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen suostumus
  • Sidosryhmien henkilötietojen käsittely yhteistyö- ja liiketoimintatarkoituksiin
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu: asiakassuhde
  • Asiakasrekisterin avulla hoidetaan sopimus- ja lakisääteisiä velvoitteita kuten toimeksiantoja, yhteydenpitoa, tiedottamista ja laskutusta.

Tietojen kerääminen ja säilyttäminen on lakisääteinen velvoite.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

5.     Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja: henkilötiedot, kuten nimi, tehtävänimike, syntymäaika, työnantajan osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja sen yrityksen nimi, jota yritys tai henkilö edustaa. Lisäksi tallennetaan tietoja mm. yhteydenpidosta sekä osto- ja tilaushistoriasta.

Henkilötiedot on saatu pääsääntöisesti seuraavista tietolähteistä:

  • Asiakkailta itseltään
  • Julkisista lähteistä
  • Rekisteröidyn työnantajan tai muun rekisterinpitäjään asiakas-, liike-, yhteistyö- tai sopimussuhteessa olevan tahon edustajalta

6.     Henkilötietoja käsittelevät tahot

Rekisterinpitäjä käyttää rekisteriä itse tai siihen määräämäänsä työntekijää.

7.     Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää tietoja asiakassuhteen ajan, johon lisätään 5 vuotta. Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta tai velvollisuutta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin rekisteristä.

8.     Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eikä markkinointitarkoituksiin muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9.     Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

10.  Henkilötietojen käsittely ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei käytä automaattista profilointia

11.  Yleinen kuvaus rekisterinpitäjän asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

12.  Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen.

Päivitetty 31.1.2024